آموزش عمومی

ما با خشم و انزجار صالحانه نکوهش می کنیم.