نحوه برخود با دیگران

تهران
Jul 24, 2020
11:00 AM - 03:00 AM

نحوه ایجاد ارتباط

تهران
Jul 24, 2020
11:00 AM - 03:00 AM

چگونه مشاور خوبی باشیم

تبریز
Jul 24, 2020
11:00 AM - 03:00 AM

موفقیت در کار

تبریز
Nov 20, 2020
11:00 AM - 03:00 AM

بهترین مراسم فارغ‌التحصیلی

شیراز
Jul 24, 2020
11:00 AM - 03:00 AM

تکنولوژی آموزشی و آموزش همراه

تهران
Jul 24, 2020
11:00 AM - 03:00 AM